Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV, E-eksploatacja + D-dozór

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (m.in.: elektryk).

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1 kV.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice.
  2. Budowa i obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
  3. Umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
  4. Umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań.
  5. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  6. Zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy.
  7. Racjonalne gospodarowanie energią i paliwami.

Czas trwania kursu: 10 dni x 7 godzin = 70 godzin.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz po zdanym ustnym egzaminie państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną uczniowie otrzymują świadectwa kwalifikacyjne- uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji do 1 kV. Świadectwo jest ważne 5 lat.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, należy zorganizować go poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom należy zapewnić przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie oraz materiały dydaktyczne, pokrycie kosztów egzaminu państwowego.