SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI INFORMATYCZNYCH NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH

Szkolenie: MS-10967 Fundamentals of Windows Server Infrastucture

Szkolenie dla nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych, którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do budowy infrastruktury serwerowej opartej o Windows Server 2012.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji nauczyciela z zakresu budowy infrastruktury serwerowej opartej o Windows Server Infrastucture.
 • możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich elementów budowania infrastruktury sieciowej (Windows Server Infrastucture) w tym: praktyczne wykonywanie zadań administratora sieciowych systemów operacyjnych,wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowoczesne techniki nauczania,
 • możliwość wykorzystania materiałów zdobytych na szkoleniu do przygotowania własnych wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Szkolenie: MS-10969 Active Directory Services with Windows Server

Szkolenie dla nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących administarcji Active Directory w Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2,  nauka zarządzania i ochrony dostępu do danych i informacji oraz tego jak uprościć wdrażanie infrastruktury dotyczącej tożsamości użytkowników.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji nauczyciela z zakresu:
  • zarządzania Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services i Federation Services,
  • praktycznego zastosowania elementów Active Directory Domain Services,
  • praktycznego wykonywania zadań administracyjnych w usługach Active Directory Domain Services (Windows Server Infrastucture) w tym: praktycznego wykonywania zadań administratora sieciowych systemów operacyjnych,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowoczesne techniki nauczania,
 • możliwość wykorzystania materiałów zdobytych na szkoleniu do przygotowania własnych wykładów i laboratoriów.

Szkolenie: MS-10970 Networking with Windows Server

Szkolenie dla nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych. Przedstawia praktyczne instrukcje dotyczące aspektów sieciowych w Windows Server 2012 oraz Windows Server 2012 R2; uczestnicy posiądą umiejętności pozwalające zredukować złożoność sieci i jednocześnie zredukować koszty, uprościć wyzwania dotyczące zarządzania oraz podnieść wydajność i niezawodność sieci. Szkolenie pokazuje sposoby automatyzacji i konsolidacji procesów i zasobów sieciowych, przedstawia ułatwienia sposobów połączeń chmury prywatnej z usługami chmury publicznej oraz połączeń użytkowników do zasobów IT).

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji nauczyciela z zakresu:
  • budowy infrastruktury serwerowej opartej o Windows Server Infrastucture,
  • możliwości praktycznego przećwiczenia wszystkich elementów budowania infrastruktury sieciowej (Windows Server Infrastucture) w tym: praktyczne wykonywanie zadań administratora sieciowych systemów operacyjnych,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowoczesne techniki nauczania,
 • możliwość wykorzystania materiałów zdobytych na szkoleniu do przygotowania własnych wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Kurs na egzaminatora OKE

 • dla zawodu technik informatyk

2-etapowy kurs dla nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych (1-dniowy etap teoretyczny i 2-dniowy etap praktyczny) w zakresie:

E.12. Montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13  Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami,

E.14  Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego szkolenia:

 • dokładniejsze poznanie struktury egzaminu i zasad punktowania zadań egzaminacyjnych dzięki czemu nauczyciel będzie potrafił zwrócić szczególną uwagę na kwestie istotne na egzaminie,
 • zdobycie przez nauczyciela nowych umiejętności oraz kwalifikacji.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI LOGISTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Kurs: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

Szkolenie dla nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych, którego celem jest poznanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, organizacji funkcjonowania magazynów, procesów składowania i manipulacji towarów. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach. Dlatego pierwszy dzień szkoleniowy poświęcony będzie zagadnieniom mających na celu optymalizację wielkości zapasów, która w sposób oczywisty przeniesie się na znaczne usprawnienie funkcjonowania magazynów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego szkolenia:

 • zapoznanie się z najnowszymi metodami organizacji gospodarki magazynowej,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowoczesne techniki nauczania,
 • poszerzenie umiejętności i kwalifikacji nauczyciela z zakresu: wspomagania gospodarki magazynowej poprzez zintegrowane systemy informatyczne, które eliminują zbędne czynności manipulacyjne, zapewniają wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa takimi jak dział logistyki, produkcji, sprzedaży itd., oraz znacznie przyspieszają procesy przyjmowania, składowania, wydawania i dokumentowania czynności magazynowych,
 • możliwość wykorzystania materiałów zdobytych na szkoleniu do przygotowania własnych wykładów i laboratoriów.

Kurs: Zarządzanie łańcuchem dostaw

Szkolenie dla nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych, którego celem jest:

 • zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami i ich wykorzystania,
 • zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników,
 • poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami: prognozowania i zarządzania popytem, nadrzędnego planowania zasobów, planowania zapotrzebowania materiałowego, szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów, harmonogramowania i sterowania operacyjnego, gospodarki materiałowej i magazynowej, zaopatrzenia, jakości.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego kursu:

 • poszerzenie umiejętności i kwalifikacji nauczyciela z zakresu:
  • planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami i ich wykorzystania,
  • prognozowania i zarządzania popytem,
  • nadrzędnego planowania zasobów,
  • planowania zapotrzebowania materiałowego,
  • szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
  • harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
  • gospodarki materiałowej i magazynowej, zaopatrzenia, jakości.

Kurs: Obsługa programu TMS Nawigator

Kurs dla nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych, którego celem jest nauka obsługi programu TMS Nawigator. Jest to nowoczesne narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Dzięki możliwości obsługi dowolnych scenariuszy transportowych TMS NAWIGATOR dedykowany jest firmom transportowym lub działom transportu o dowolnym charakterze. Przy użyciu efektywnych metod wizualizacji, integracji z giełdami transportowymi, metod weryfikacji wiarygodności kontrahenta, nadzorowania realizacji, analizy wykonalności i kalkulacji kosztów, wspomaga skutecznie prowadzenie działalności transportowej. Kilkanaście modułów składających się na całość systemu pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych. Dzięki ścisłej współpracy z mapą, wszelkiego rodzaju dane adresowe mogą być geograficznie zorientowane, natomiast integracja z urządzeniami telemetrycznymi w pojazdach, czyni z systemu idealne narzędzie do komunikacji z pojazdami i kierowcami. Moduł analiz pozwala na generowanie raportów zarówno na potrzeby kontroli, jak i prognoz oraz szacunków dotyczących działań podejmowanych w przyszłości.

Korzyści dla nauczyciela z przeprowadzonego kursu:

 • zapoznanie się z najnowszym oprogramowaniem wykorzystywanym w zawodzie technik logistyk,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowoczesne techniki nauczania,
 • poszerzenie umiejętności i kwalifikacji nauczyciela.

Kurs na egzaminatora OKE

 • dla zawodu technik logistyk

2-etapowy kurs dla nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych (1-dniowy etap teoretyczny i 2-dniowy etap praktyczny) w zakresie:

A.30  Organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w  procesach produkcji,   dystrybucji i magazynowania.

A.31 Zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32 Organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.