Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica

Termin realizacji: 2016.07.01 – 2022.06.30

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

WSPARCIE EDUKACYJNO – ZAWODOWE UCZNIÓW

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK UCZNIÓW U PRACODAWCÓW

REALIZACJA STAŻY I PRAKTYK NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

MODERNIZACJA SZKOLNYCH PRACOWNI NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK LOGISTYK

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP.